Internetowa giełda części

Wybierz samochód i części jakich szukasz

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.autoparto.pl

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu www.autoparto.pl jest oparte wyłącznie na zasadach i postanowieniach niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki powinieneś zaprzestać korzystania z wymienionego serwisu. Proszę przeczytać warunki wymienione poniżej, które stanowią podstawę relacji pomiędzy Użytkownikiem/ Sprzedającym, a serwisem autoparto.pl.
 2. Administratorem Serwisu www.autoparto.pl jest firma 

  Hillcom Networks LLP

  175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar,

  Hertfordshire, EN 6 1BW, England, Great Britain

  adres e-mail:

II.Definicje

 1. Towar to rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik to podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji w serwisie. W jej wyniku zostało dla niego utworzone indywidualne Konto i tym samym uzyskał on dostęp do świadczonych przez serwis usług określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedający, zwany również Partnerem, to Przedsiębiorca(w rozumieniu ustawy  swobodzie działalności gospodarczej) oferujący do sprzedaży Towary w ramach serwisu.
 4. Konto to osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika bądź Sprzedającego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu, a w szczególności na temat złożonych przez niego zapytań oraz podanych przy rejestracji danych osobowych. W przypadku Sprzedającego panel zawiera również informację o oferowanych przez niego towarach.
 5. Rejestracja to procedura zakładania Konta - w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do przedkładania Sprzedającemu zapytań, oraz korzystania z innych usług oferowanych przez serwis. W przypadku Sprzedającego te będą polegały w szczególności na przekazywaniu do wiadomości publicznej, jakimi towarami dysponuje, oraz szczegółów dotyczących zakupu.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.autoparto.pl/regulamin/ z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
 7. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.autoparto.pl, na której zamieszczane są ogłoszenia internetowe; utrzymywany przez firmę 

  Hillcom Networks LLP

  175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar,

  Hertfordshire, EN 6 1BW, England, Great Britain

  , w ramach której po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość przeglądania ogłoszeń, kontaktu ze sprzedawcami i zadawania pytań, a sprzedawcy przedstawiania znajdujących się w ich ofercie towarów oaz szczegółów ich oferty.
 8. Administrator Serwisu – firma

  Hillcom Networks LLP

  175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar,

  Hertfordshire, EN 6 1BW, England, Great Britain

III.Warunki uczestnictwa w serwisie

 1. Użytkownikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, jak również osoby prawne. W celu Rejestracji osoba/podmiot prawny powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać w nim co najmniej: nazwę użytkownika(login), hasło, imię, nazwisko,  datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Sprzedającym może zostać osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W celu Rejestracji osoba/podmiot ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny i podać w nim co najmniej: nazwę użytkownika(login), hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pełną firmę pod którą prowadzi działalność, adres siedziby z nazwą kraju i województwa (oraz adres korespondencyjny), numer NIP, REGON, KRS (jeśli posiada).  W terminie 2 dni od momentu Rejestracji należy przesłać kopię dokumentów potwierdzających wpisane przy Rejestracji dane w formie zeskanowanych dokumentów ewidencyjnych pocztą elektroniczną bądź faksem do administratora serwisu www.autoparto.pl – istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów w formie pliku PDF pobranego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wpisywane do rejestru KRS) bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).  Po tym przesłaniu ww. dokumentów  konto zostanie aktywowane. Dokumenty wymagane są do potwierdzenia następujących elementów: NIP, REGON, numer KRS – a same w sobie są poświadczeniem prowadzenia działalności gospodarczej.  W przypadku NIE dostarczenia wymaganych dokumentów, zostanie przesłane upomnienie na adres mailowy wskazany w przez sprzedającego, jeśli to nie przyniesie skutku w postaci dostarczenia wymaganych dokumentów Konto zostanie usunięte z serwisu po terminie próbnym wynoszącym 3 dni liczonym od dnia wysłania upomnienia.
 3. Rejestracja (zarówno Sprzedającego jak i Użytkownika)  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora serwisu.
 4. Po Rejestracji na podany adres e-mail Użytkownika/Sprzedającego zostanie wysłany link w celu potwierdzenia rejestracji.
 5. Sprzedający przez 30 dni może korzystać BEZPŁATNIE ze wszystkich oferowanych przez serwis www.autoparto.pl funkcji. Po tym czasie, by dalej korzystać z serwisu musi uiścić określoną opłatę.
 6. Po okresie próbnym, wynoszącym 30 dni, Sprzedający musi podjąć decyzję, czy dalej chce korzystać z Serwisu na zasadach określonych Regulaminem.
 7. Jeśli do Administratora Serwisu nie zostanie przekazana żadna informacja, Administrator kontaktuje się ze Sprzedającym w formie e-mail lub telefonicznie.
 8. Po zaksięgowaniu przez Administratora opłaty z tytyłu użytkowania serwisu (abonamentu) przez Sprzedającego, jego konto zostanie aktywowane na czas za jaki został uiszczony abonament.
 9. Serwis ma prawo zablokować dostęp do ofert Sprzedającego, jeśli nie dokonał on w terminie wpłaty abonamentowej.
 10. Jeśli Sprzedający zalega z płatnościami, Administrator Serwisu ma prawo doliczyć ustawowe odsetki. Koszty upomnień ponosi Sprzedający.

  11.   Wpłaty z tytuły korzystnia z usług serwisu i opłat abonamentowych powinny być kierowane na konto firmowe:

 

Hillcom Networks LLP

175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar,

Hertfordshire, EN 6 1BW, England, Great Britain

 

 1. Faktury są wystawiane każdorazowo po dokonaniu wpłaty przez Sprzedającego, z datą wpłaty. Zostaną przesłane do Sprzedającego w ciągu 30 dni od dnia, w którym dokonał zapłaty

 

IV.Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. 133 poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert.
 2. Użytkownik/Sprzedający ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez serwis na adres e-mail lub numer telefonu podany w czasie Rejestracji.
 4. Użytkownik Internetu, który nie posiada Konta w serwisie może wysłać zapytanie do Serwisu. Wysyłając takie zapytanie akceptuje Regulamin Serwisu, a jego dane są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie w Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, wymienionej w ust. 1.

V.Polityka prywatności

 1. Serwis autoparto.pl dba o ochronę danych osobowych Użytkowników/ Sprzedających poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych zapobiegając w ten sposób ingerencji osób trzecich w zebrane informacje.
 2. Serwis wykorzystuje tylko dane Użytkowników, które są mu potrzebne do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.
 3. Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika / Sprzedającego. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania. Jesteśmy w stanie obserwować jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasz serwis. Są to informacje całkowicie anonimowe i dotyczą tylko aktywności na naszym serwisie.  Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika/Sprzedającego, jednak każda przeglądarka posiada opcję ich wyłączenia, z której można skorzystać.
 4. Aby zapobiec szkodom, które wynikają z pkt. 2h ust. VII niniejszego Regulaminu, Serwis zaleca okresową zmianę haseł dostępu do Serwisu.
 5. Użytkownik nie powinien przekazywać swojego hasła dostępu osobom trzecim.

VII.Odpowiedzialność

 1. Jako Serwis nie gwarantujemy prawa do gwarancji, ani rękojmi. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. autoparto.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach. Zapewniamy wyłącznie możliwość znalezienia i porównania ofert.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. treść zamieszczanych ogłoszeń, a także za treść komunikatów przesyłanych przez internautów i Użytkowników z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach serwisu
 2. treść umieszczaną przez Użytkowników w opiniach
 3. problemy techniczne wynikające z wadliwego działania sprzętu komputerowego, bądź też występujące na tym sprzęcie (firewalle- blokady, programy antywirusowe, niewłaściwe wersje programów itp. itd.) które uniemożliwiają Użytkownikowi czy Sprzedającemu niewłaściwe korzystanie z usług serwisu.
 4. Korzystanie z Usług prze Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu , bądź niezgodnie z zasadami zdrowego rozsądku
 5. Przerwy w świadczeniu dostępu do serwisu, które zaistniały z przyczyn technicznych niezależnych od Serwisu
 6. Utratę danych koniecznych do uzyskania spowodowanych awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu
 7. Skutki udostępniania przez Użytkownika jego hasła i loginu osobom trzecim
 8. Szkody, które Użytkownik poniósł, a które były spowodowane zagrożeniami występującymi w globalnej sieci jaką jest Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika/ Sprzedającego, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami
 1. Serwis nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu, ze względu na niezależne właściwości jakimi charakteryzuje się sieć Internet .
 2. Formularz kontaktu ze sprzedawcą może być wykorzystany do uzyskania dodatkowych informacji na temat produktu. Nie może być wykorzystywany do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych, które nie dotyczą zamieszczonego ogłoszenia.
 3. Zabronione jest wprowadzanie ogłoszeń o towarach, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności takich, które pochodzą z przestępstwa.
 4. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu autoparto.pl jako Użytkownik bądź Sprzedający. Akceptacja Regulaminu jest obowiązkowa do założenia konta.
 5. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy. Następuje to w chwili usunięcia konta z Serwisu.
 6. Sprzedający musi poinformować, w formie pisemnej, Serwis o zakończeniu współpracy. Wpłata, która została dokonana nie jest zwracana.
 7. Okres przez jaki ogłoszenie Partnera jest widoczne na stronach Serwisu wynosi: 7, 14, 30 dni lub nie ma terminu po jakim ogłoszenie wygaśnie. Termin ten określany jest przez Sprzedającego w momencie wprowadzania oferty do serwisu.
 8. Administrator serwisu posiada prawo usunięcia ogłoszenia, jeśli w jakimkolwiek stopniu łamie ono zasady niniejszego Regulaminu lub narusza polskie prawo.

Copyright © 2012 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Polityka cookies.